Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

Cymorth Cyntaf Mewn Argyfwng yn y Gweithle


Bydd y cwrs hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i ddelio â:


* thrychiad

* sioc anaffylactig

* pwl o asthma

* colli gwaed

* cleisiau

* llosgiadau a sgaldiadau

* toriadau a chrafiadau

* diabetes

* gwrthrychau estron

* torasgwrn a datgymalu

* anafiadau i'r pen

* trawiad ar y galon

* gwaedu o’r trwyn

* llwybr anadlu wedi'i rwystro

* gwenwyno

* ffitiau ac epilepsi

* sioc

* anaf i'r asgwrn cefn

* strôc

Mae'r cwrs hefyd yn ymdrin â defnyddio diffibriliwr electronig awtomatig, rôl y person cymorth cyntaf, cofnodi damweiniau, deddfwriaeth, blaenoriaethu’r rhai sydd wedu eu hanafu, CPR a’r ystum adfer.


Y gost yw £75, sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfr, tystysgrif, cymorth e-bost ac asesiadau. Mae'r cymhwyster yn ddilys am 3 blynedd ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus ac mae'n bodloni meini prawf diweddaraf yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Bydd angen adnewyddu cyn i'r cyfnod hwn orffen er mwyn cadw’r cymhwyster.


Dyma'r cwrs cymhwyster lefel 3 newydd sy'n rhedeg dros 1 diwrnod llawn gydag asesiad parhaus.


Bydd angen i'r dysgwyr wisgo dillad cyfforddus, sy'n addas ar gyfer symud o gwmpas a phenlinio/gorwedd ar y llawr.


Cyrsiau Nesaf


Saturdays


26 September 2020

5 December 2020

13 March 2021

5 June 2021

25 September 2021

4 December 2021


I wneud cais am y cwrs hwn, cliciwch yma

Yn ôl